قالب بندی متن یا HTML Text Formatting – متن ها رو قشنگ کنید

به نام خدا

HTML Text Formatting – نگاه کلی

به نمونه های زیر نگاه کنید:

This text is bold

This text is strong

This text is italic

This text is emphasized

This is computer output

This is subscript and superscript

 

ادامه مطلب قالب بندی متن یا HTML Text Formatting – متن ها رو قشنگ کنید