قالب بندی متن یا HTML Text Formatting – متن ها رو قشنگ کنید

به نام خدا HTML Text Formatting – نگاه کلی به نمونه های زیر نگاه کنید: This text is bold This text is strong This text is italic This text is emphasized This is computer output This is subscript and superscript