صفات یا HTML Attributes – اطلاعات افزوده

به نام خدا HTML Attributes عناصر HTML می توانند صفت داشته باشن. صفات اطلاعات افزوده ای رو در مورد یک عنصر به دست میده صفات همیشه در تگ آغازین تعریف میشن. قالب تعریف کردن صفات HTML  از دوتا پارامتر تشکیل شده. اولی نام صفت و دومی مقدار صفت.به این صورت: “name=”value