عنوان های HTML یا HTML Headings – کوتاه ولی مهم

به نام خدا

عنوان های HTML از مهمترین عناصر یه صفحه وب به شمار میرن و با تگ <h1> تا <h6> مشخص میشن.

همونطور که از شماره تگ ها پیداست تگ <h1> مهمترین عنوان رو مشخص میکنه و به ترتیب تا ۶ میاد که تگ <h6> کم اهمیت ترین عنوان رو مشخص میکنه.

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>

ادامه مطلب عنوان های HTML یا HTML Headings – کوتاه ولی مهم