به نام خدا

به نظر من همیشه سخت ترین کار آغاز کردنه. فرق هم نداره آغازِ چه کاری باشه؛ آغازِ نوشتن، آغازِ خوندن یا آغازِ آموختن…

ادامه خواندن